Buddyjska Sztuka Znikania. Jak Wznieść Się Ponad Problemy

RUR 399.11

В наличии
4.9 звезд, основано на 25 отзывах

Описание

W naturze człowieka leży, by w obliczu jakichkolwiek trudności brać nogi za pas

Autor podpowie Ci jak porzuci fa szywe oczekiwania i przesta wypiera trudno ci, a nast pnie wst pi na cie k ku pe nemu zrozumieniu ycia

Jest to jednak droga donik d

Nauczy Ci r wnie niezwyk ej sztuki znikania, polegaj cej na medytowaniu nad wy czaniem wiadomo ci i zmys w przez co inaczej spojrzysz na swoje problemy i b dziesz w stanie je rozwi za

Pozwala uwolni si od przywi zania do przesz o ci i przysz o ci, dzi ki czemu odkryjesz b ogo chwili obecnej

Przedstawia tak e techniki medytacji i wiadomego oddechu U wiadamia jakie korzy ci mo esz uzyska z cierpienia oraz jak zakotwiczy umys , kt ry w praktykowaniu medytacji jest najwi ksz przeszkod

Wznie si ponad trudno ci.

Похожие товары